W skład zespołu merytorycznego projektu wchodzi Kierownik Projektu oraz 10 specjalistów:

Imię i nazwisko Zakres obowiązków Kompetencje i doświadczenie

Prof. dr hab. med. i n o zdr.
Anna Fijałkowska


Lekarz specjalista II st. w dziedzinie kardiologii, Zastępca Dyrektora IMiD ds. Nauki, Kierownik Zakładu Kardiologii IMiD, Przewodnicząca Sekcji Chorób Serca u Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Kierownik projektu
Główny koordynator projektu. Koordynacja ciągła, nadzór merytoryczny i organizacja badań zdrowia i zachowań zdrowotnych dzieci w wieku 8-lat, ich rodziców, dyrektorów szkół podstawowych podczas pandemii COVID-19 na poziomie ogólnopolskim, w szczególności nadzór merytoryczny, powołanie zespołu projektowego, organizacja pracy zespołu, monitorowanie realizacji działań i zadań wynikających z harmonogramu projektu. Koordynacja projektu w obszarze założeń, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.
Principal Investigator badań COSI Polska, kierownik projektu NPZ 2018 – 2019 r, kierownik projektu “Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu” (Zdrowa Ja), kierownik projektu zamawianego przez Ministerstwo Sportu „Aktualna ocena poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku 3-19 lat w Polsce”

Dr n. społ. Anna Dzielska

Specjalista w zakresie psychodietetyki, mgr pedagogiki, p.o. Kierownika Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD, na ukończeniu studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne WUM
Koordynacji projektu w obszarze badań ankietowych, metodologii, konstrukcji narzędzi i szkoleń. Analiza statystyczna – koncepcja i koordynacja. Analiza wskaźników oceny skuteczności programu profilaktyki. Udział w opracowaniu raportów i publikacji naukowych Członek zespołu sieci badawczej COSI, Kierownik Badań HBSC w Polsce, Koordynator grupy roboczej zajmującej się odżywianiem i dietą (HBSC Eating and Dieting Focus Group). Zastępca koordynatora HBSC Youth Engagement Advisory Group, Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Dr n. kult. fiz. Hanna Nałęcz

Specjalista zdrowia publicznego, mgr pedagogiki, zastępca Kierownika Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD, Koordynator Medycyny Szkolnej w IMiD
Koordynacja projektu w obszarze programu profilaktyki, metodologii, konstrukcji narzędzi i szkoleń. Analiza wskaźników oceny skuteczności programu profilaktyki. Udział w opracowaniu raportów i publikacji naukowych Członek zespołu sieci badawczej COSI, W latach 2006-2018 członek i zastępca kierownika HBSC Polska, praca w International Coordination Comity oraz w HBSC Physical Activity Focus Group, Członek polskiej grupy The Lancet Physical Activity Observatory – GoPA! oraz Active Healthy Kids Global Alliance Poland, Konsultant naukowy w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Dr hab. med., prof. IMiD Anna Oblacińska

Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii i medycyny szkolnej, do 2019 roku kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD, były koordynator, obecnie członek zespołu Medycyny Szkolnej IMiD
Udział w projekcie w obszarze koncepcji, metodologii, tworzenia narzędzi i merytorycznych założeń szkoleń koordynatorów szkolnych. Udział w opracowaniu raportów i publikacji naukowych Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących problemu nadwagi i otyłości u uczniów, Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz w szkoleniu lekarzy i pielęgniarek POZ w zakresie działań profilaktycznych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Dr hab. n. o zdrowiu, prof. IMiD Joanna Mazur

Specjalista w zakresie zarządzania projektami naukowo-badawczymi
Udział w projekcie w obszarze metodologii, doboru próby oraz konstrukcji narzędzi badawczych. Udział w analizach statystycznych. Udział w opracowaniu raportów i publikacji naukowych. Gwarant zaślepienia próby w badaniach RCT. Doświadczenie w ewaluacji projektów badawczych, W latach 2006-2020 Koordynator krajowy badań HBSC w Polsce, wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu metodologii badań naukowych i prowadzeniu naukowych projektów, w tym międzynarodowych, doświadczenie w przeprowadzaniu analiz wyników badań z zastosowaniem nowoczesnych metod statystycznych

Dr n. med. Witold Klemarczyk

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie specjalista I st. w zakresie Pediatrii od 1994 r., specjalista II st. w zakresie Pediatrii od 1999 r., specjalista w zakresie Gastroenterologii od 2004 r. Lekarz w Poradni Gastroenterologicznej w Zakładzie Żywienia IMiD
Opracowanie narzędzi badawczych, algorytmu wczesnego wykrywania podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, udziału w opracowaniu materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń, udział w opracowaniu wyników badań Współautor prac z zakresu oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia u dzieci z otyłością, alergią pokarmową oraz żywiących się w sposób niekonwencjonalny. Wykładowca na kursach i konferencjach organizowanych przez CMKP, PZH, WUM, PUM, SGGW. Uczestnik paneli dyskusyjnych Komitetu Ekspertów przy Krajowym Specjaliście ds. Pediatrii oraz Komitetu Żywienia Człowieka PAN. Członek Komisji Etyki Badań Naukowych z udziałem ludzi przy Wydziale Nauk o Żywieniu człowieka i konsumpcji SGGW od 2016

Dr n. hum. Katarzyna Okulicz-Kozary

psycholog, specjalista profilaktyki, ekspert bazy rekomendowanych programów profilaktycznych
Organizacja szkoleń, opracowanie materiałów szkoleniowych. Prowadzenie szkoleń dla realizatorów terenowych. Udział w opracowaniu raportów. Wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, realizacji oraz ewaluacji szkolnych programów profilaktycznych i edukacyjnych. Trener i wykładowca. Udział w organizacji szkoleń, w opracowywaniu materiałów szkoleniowo-edukacyjnych.

Magdalena Korzycka

Mgr politologii, specjalista w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, członek zespołu Medycyny Szkolnej IMiD
Koordynacja projektu na poziomie województw. Organizacja badań. Prowadzenie szkoleń dla realizatorów terenowych. Udział w opracowaniu raportów. Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu badań związanych z częstością występowania otyłości u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Doświadczenie w opracowaniu i realizacji szkolnych programów związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną uczniów. Odpowiedzialna za realizację dwóch rund projektu COSI w Polsce (2016 i 2018). Członek zespołu sieci badawczej COSI.

Wisława Ostręga

Mgr socjologii Pielęgniarka dyplomowana Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania oraz pielęgniarstwa społecznego, członek zespołu Medycyny Szkolnej IMiD
Organizacja i opracowanie szkoleń. Prowadzenie szkoleń realizatorów terenowych. Udział w opracowaniu raportów. Doświadczenie w zakresie projektów związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną uczniów. Doświadczenie w szkoleniu podyplomowym pielęgniarek w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Martyna Bójko

Mgr socjologii
Organizacja szkoleń, opracowanie materiałów szkoleniowych. Prowadzenie szkoleń dla realizatorów terenowych. Udział w opracowaniu raportów. Doświadczenie w zakresie badań dotyczących behawioralnych i psychospołecznych czynników kształtujących masę ciała dzieci w wieku szkolnym. Udział w organizacji szkoleń, opracowywaniu materiałów warsztatowych, edukacyjnych i szkoleniowych, udział w badaniach w terenie i analiza danych.

Katarzyna Radiukiewicz

Mgr pedagogiki
Organizacja szkoleń, opracowanie materiałów szkoleniowych. Prowadzenie szkoleń dla realizatorów terenowych. Udział w opracowaniu raportów Doświadczenie w zakresie badań dotyczących behawioralnych i psychospołecznych czynników kształtujących masę ciała dzieci w wieku szkolnym. Udział w organizacji szkoleń, opracowywaniu materiałów warsztatowych, edukacyjnych i szkoleniowych, wprowadzanie danych.

mgr Edyta Kolipińska

Psycholog i amerykanistka, absolwentka Szkoły Trenerów “Warsztat”, współtworzyła i prowadziła warsztaty dla osób dorosłych chcących rozwijać swoje umiejętności psychospołeczne i emocjonalne. Przez wiele lat zajmowała się badaniami marketingowymi i społecznymi pracując w agencji badawczej jako badacz jakościowy i ilościowy.